021444444444

در سال 1377 مجموعه ای بنام متوسلین حضرت ولیعصر(عج) واقع در مشهد پنچراه(پایین خیابان)تشکیل گردید،و پس از گذشت دو ماه از فعالیت این مجموعه از وجود خانواده هایی که سرپرست زندانی یا بیمار و در شرایط نابسامانی زندگی می کنند مطلع گشتیم. در سال 1377 مجموعه ای بنام متوسلین حضرت ولیعصر(عج) واقع در مشهد پنچراه(پایین خیابان)تشکیل گردید،و پس از گذشت دو ماه از فعالیت این مجموعه از وجود خانواده هایی که سرپرست زندانی یا بیمار و در شرایط نابسامانی زندگی می کنند مطلع گشتیم. در سال 1377 مجموعه ای بنام متوسلین حضرت ولیعصر(عج) واقع در مشهد پنچراه(پایین خیابان)تشکیل گردید،و پس از گذشت دو ماه از فعالیت این مجموعه از وجود خانواده هایی که سرپرست زندانی یا بیمار و در شرایط نابسامانی زندگی می کنند مطلع گشتیم. در سال 1377 مجموعه ای بنام متوسلین حضرت ولیعصر(عج) واقع در مشهد پنچراه(پایین خیابان)تشکیل گردید،و پس از گذشت دو ماه از فعالیت این مجموعه از وجود خانواده هایی که سرپرست زندانی یا بیمار و در شرایط نابسامانی زندگی می کنند مطلع گشتیم. در سال 1377 مجموعه ای بنام متوسلین حضرت ولیعصر(عج) واقع در مشهد پنچراه(پایین خیابان)تشکیل گردید،و پس از گذشت دو ماه از فعالیت این مجموعه از وجود خانواده هایی که سرپرست زندانی یا بیمار و در شرایط نابسامانی زندگی می کنند مطلع گشتیم.

خدمات موسسه خیریه:

خدمات درمانی تست

خدمات درمانی تست خدمات درمانی تست

بیشتر

خدمات موسسه خیریه:

خدمات درمانی تست 2

خدمات درمانی تست خدمات درمانی تست 2

بیشتر

خدمات موسسه خیریه:

خدمات درمانی تست 3

خدمات درمانی تست خدمات درمانی تست 33